Yn SwperBox, Rydyn ni’n Gweithio gyda Chyflenwyr Lleol i Gynhyrchu Bwyd Cynaliadwy, o Lygad y Ffynnon

Mae ein pecynnau coginio cartref yn cynnwys bwydydd tymhorol a’r cynnyrch mwyaf ffres o lawer o ffermwyr, pysgotwyr a chyflenwyr bwyd bach sy’n gweithio’n galed ar hyd a lled Cymru.

Cwrdd â’n cyflenwyr…

Llysiau Frank

Mae llysiau Frank yn cael eu tyfu ar fferm organig fach yng nghanol Sir Gâr wledig. Mae Frank yn cysylltu â’i gwsmeriaid i wybod beth maen nhw am iddo dyfu o flwyddyn i flwyddyn ac yn cynllunio’i dymhorau tyfu yn unol â hynny

Fferm Rhosyn

Mae Fferm Rhosyn yng nghefn gwlad Sir Gaerfyrddin, a Neil ac Emma Rose sy’ n berchen arni ac yn ei rhedeg. Maen nhw’n ddigon ffodus i fod yn byw’r freuddwyd ers symud i Gymru yn 2006 pan droeon nhw eu cefnau ar fywyd dinesig. Dydyn nhw’n difaru dim.

Maen nhw’n falch o fridio eu stoc eu hunain, gan gynnwys anifeiliaid prin a threftadaeth, sy’n cael eu magu yn yr awyr agored yn yr amgylchedd mwyaf delfrydol. Mae’r anifeiliaid yn cael y sylw a’r gofal gorau ar Fferm Rhosyn.

Watson a Pratt’s

Wedi’i lleoli yn Llanbedr Pont Steffan, gorllewin Cymru, mae Watson a Pratt’s yn siop fwyd annibynnol, ac yn llawer mwy na hynny hefyd. Yn ogystal â’r siop, mae ganddyn nhw eu becws eu hunain, maen nhw’n cyfanwerthu ffrwythau a llysiau organig, ac yn cynnal gwasanaeth dosbarthu i gartrefi ledled Canolbarth a De Cymru. Mae hyn oll yn eu gwneud yn wir ddewis amgen i’r archfarchnad. Watson a Pratt’s yw’r cwmni organig diweddaraf yn Llanbedr Pont Steffan, mewn llinach anrhydeddus.

Daeth llawer o’r arloeswyr organig i orllewin Cymru yn y 70au. Wedi’u hysbrydoli gan John Seymour a’r awydd i gynhyrchu bwyd mewn ffordd gynaliadwy, fe wnaethon nhw sefydlu busnesau ffermio bychain yma – rhai’n tyfu llysiau, eraill yn cadw gwartheg godro. Roedd yr arloeswyr hyn ymhlith cynhyrchwyr organig cyntaf y DU. Wrth i ddiddordeb mewn bwyd organig dyfu ledled Prydain daeth Llanbedr Pont Steffan yn ganolfan o bwys iddo. Ac fe dyfodd yn fwy ac yn fwy, gan gyflenwi llawer o’r archfarchnadoedd.

Hodmedod’s – ‘Cynhyrchydd bwyd gorau’ Gwobrau Bwyd a Ffermio’r BBC

Mae Hodmedod’s yn fusnes annibynnol, sy’n fach ond yn tyfu. Cafodd ei sefydlu yn 2012 i brynu a chyflenwi ffa a chynnyrch eraill o ffermydd Prydain.

Maen nhw’n arbenigo mewn grawn Treftadaeth a mathau llai adnabyddus o rawn, fel Pys Carlin a Merbys ac maen nhw’n frwd hefyd dros Quinoa sy’n cael ei dyfu ym Mhrydain

Tomatos Ynys Wyth

Mae tomatos wedi bod yn tyfu yn Nyffryn cyfoethog a ffrwythlon Arreton ers dros 30 o flynyddoedd. Mae hinsawdd forol unigryw’r ynys a lleoliad y cwmni yn ne Ynys Wyth yn creu rhai o lefelau heulwen gorau’r DU, sy’n golygu bod eu tomatos ymhlith rhai mwyaf blasus Prydain.

Mae gan y ddau brif dyfwr gyfoeth o brofiad ac arbenigedd (cyfanswm o 50 mlynedd rhyngddyn nhw). Maen nhw’n tyfu amrywiaeth eang o domatos yn organig ac yn gonfensiynol, gyda hyd at 200 o fathau gwahanol yn cael eu tyfu a’u treialu bob blwyddyn. Maen nhw wastad yn chwilio am y tomato gorau nesaf, ac mae pob math yn cael ei brofi’n drylwyr i sicrhau’r blas gorau posibl.

Llaeth Organig Daioni

Mae Daioni Organic yn arloeswyr ym maes cynnyrch llaeth organig o ansawdd premiwm. Mae’r enw’n dweud y cyfan. Dyma gwmni sy’n hynod falch o gynhyrchu cynnyrch da wrth galon Cymru werdd a gwledig. Yn arloeswyr yn sicr, ond hefyd yn fusnes annibynnol teuluol sydd â’r genhadaeth o gyflenwi’r hyn sydd ei angen arnoch chi a’ch teulu i fwynhau cynnyrch llaeth gwirioneddol iach a blasus.

Mae Daioni Organic yn ymfalchïo yn ansawdd eu llaeth a’u cynnyrch organig. Drwy gyfuniad o briddoedd ffrwythlon llawn maetholion cyfoethog, canrifoedd o wybodaeth ffermio organig, ac ymrwymiad i ddefnyddio dim ond y cynhwysion naturiol gorau.

Pysgod Abertawe

Cyfanwerthwr pysgod ffres ac wedi eu rhewi yn Abertawe, a busnes sy’n eiddo i deulu ymroddedig, ac yn cael ei redeg ganddyn nhw. Mae’r rhan fwyaf o’u pysgod yn cael eu dal gan bysgotwyr ‘cychod dydd’ i sicrhau eu bod yn ffres wrth gyrraedd eu hadeiladau.

Maen nhw’n ymroddedig i wasanaethu’r fasnach arlwyo, bwytai a gwerthwyr pysgod ledled Abertawe a De Orllewin Cymru. Dros y blynyddoedd, maen nhw wedi meithrin enw da am gynnig y bwyd môr gorau am brisiau fforddiadwy.

Mae gan Bysgod Abertawe dros 20 mlynedd o brofiad yn y diwydiant cyfanwerthu pysgod a bwyd môr ac maen nhw’n adnabyddus am gyflenwi’r bwyd môr mwyaf ffres am brisiau fforddiadwy iawn.

Treftadaeth Myrddin

Mae Treftadaeth Myrddin yn magu amrywiaeth o fridiau moch buarth sy’n pesgi’n araf yn eu fferm dyddyn hyfryd, ac yn defnyddio’r prif doriadau i gynhyrchu selsig ‘Proper Posh’ â llaw. Bu’r rhain mor boblogaidd fel eu bod wedi penderfynu lansio toriadau cig ffres hefyd.

Yr hyn sy’n bwysig i’r cwmni yw eu bod yn defnyddio’r cig gorau a’r hen draddodiadau, yn cynhyrchu eu cynnyrch i gyd â llaw, gartref, gyda chynhwysion naturiol.

Y genhadaeth yw cynhyrchu selsig artisan naturiol, wedi’u cynllunio gan y cwsmer a’u creu gan y cwmni, er mwyn i chi allu blasu’r gwahaniaeth.

Suma

Mae Suma yn gydweithfa bwyd cyflawn a gafodd ei sefydlu ym 1977 gan grŵp o bobl, ryddfrydig eu hanian, oedd yn credu bod ffordd well o wneud pethau, ac a aeth ati i’w rhoi ar waith.

Erbyn heddiw maen nhw’n gryfach nag erioed. Maen nhw’n dosbarthu dros 7000 o gynhyrchion llysieuol, naturiol, wedi eu caffael yn gyfrifol, i fusnesau a chymunedau ledled y DU ac yn rhyngwladol. Maen nhw’n un o’r cydweithfeydd mwyaf o’u math yn Ewrop, ac yn cydweithio i wella cymdeithas a chefnogi cyflenwyr a chwsmeriaid.

Sŵn Y Coed

Fferm ddatblygu un blaned yn Hendy-gwyn ar Daf, Sir Gaerfyrddin. Mae Peni yn gweithio 5 Erw yn y ffordd fwyaf cynaliadwy posibl.

Y Pantri Glas

Tair Mam sy’n byw yn Llandeilo, Sir Gaerfyrddin, a’r cyffiniau. Maen nhw am i’w siop, Y Pantri Glas, fod yn gyrchfan o bwys yn Llandeilo, yn cyflenwi bwydydd cynaliadwy, ac eitemau gofal personol a gofal cartref, lle gall cwsmeriaid lenwi eu cynwysyddion eu hunain a lleihau eu defnydd o ddeunyddiau pecynnu.

Y weledigaeth yw cynnig bwydydd o’r ansawdd gorau a chynnyrch ffordd o fyw moesegol i helpu ein planed, ein hecosystemau, ein cymunedau a’n bywydau.
Eu nod yw ysbrydoli a chyffroi pobl am fwyd iachus a hybu iechyd da i bawb. Drwy rymuso a galluogi pobl i wneud y dewisiadau cywir, maen nhw’n gobeithio dod ag ymdeimlad o ddarganfod ac antur i fwyd a siopa cartref, mewn ffordd sy’n gynhwysol i bawb.

Itals y Mynydd Du

Gair o’r iaith patois Caribïaidd sy’n golygu ‘hanfodol i iechyd’ yw Itals. Mae Itals y Mynydd Du yn fferm organig fach wrth droed Mynyddoedd Duon de Cymru, sy’n defnyddio system dyfu lle mae’r pridd yn cael ei fwydo, heb ei balu.

Wyau Fferm Fforest Isaf

Busnes teuluol yng Nghaerfyrddin sy’n cynhyrchu ac yn pacio wyau buarth. Mae ansawdd eu hwyau wedi ei sicrhau gan Laid in Britain, ac maen nhw’n dosbarthu’n uniongyrchol i fusnesau a chyfanwerthwyr ar hyd a lled De a Gorllewin Cymru.

Fferm Blaencamel

Yn Nyffryn gogoneddus Aeron ers 45 mlynedd yn tyfu cynnyrch yn organig. Maen nhw’n gwerthu mewn marchnadoedd lleol a marchnad ffermwyr Caerdydd ac yn rhan o gynllun bocsys yng Nghaerdydd.

Mae Blaencamel yn fferm 50 erw yn Nyffryn Aeron, Ceredigion, yn cyflawni’r gamp ryfeddol o dyfu llwyth o gynnyrch organig ffres am 48 o wythnosau’r flwyddyn. Dros y 40 mlynedd diwethaf mae Peter Segger, sy’n aelod o fwrdd yr Ymddiriedolaeth Bwyd Cynaliadwy, a’i wraig Anne Evans, wedi mireinio eu dulliau o harneisio’r cylchoedd naturiol i gyflenwi cynnyrch o ansawdd uchel, a chreu hafan o fioamrywiaeth ar yr un pryd.

Dofednod Organig Capestone – Enillydd gwobr Bwyd Da y BBC 2018

Dofednod buarth organig arobryn o ganol Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro, yn edrych dros ddyfrffordd Aberdaugleddau.

Mae gan y Teulu Scale, sy’n berchen ar y cwmni, hanes hir ac anrhydeddus yn Capestone , yn dyddio’n ôl i 1826. Heddiw, mae’r busnes yng ngofal Justin Scale, pumed genhedlaeth y teulu i ffermio’r tir yn Capestone.

Fferm dofednod buarth organig gwbl integredig yw Capestone, ac maen nhw’n magu, cynhyrchu a phrosesu eu dofednod i gyd eu hunain.

Yn arbenigo mewn ieir a thyrcwn buarth organig o ansawdd uchel a lles uchel, mae cwsmeriaid Capestone yn cynnwys manwerthwyr cenedlaethol ar y stryd fawr fel M&S a Whole Foods Markets, cyfanwerthwyr a gweithgynhyrchwyr, marchnadoedd allforio, Neuaddau Bwyd Llundain, siopau fferm a chigyddion.

Mae Capestone yn gweithredu dulliau ffermio organig traddodiadol, gan weithio gyda natur i gynhyrchu adar sy’n pesgi’n arafach. Mae hyn yn cael ei adlewyrchu ym mlas ac ansawdd gwell y cynnyrch.

Charcuterie moch Baker’s

Fferm fynydd draddodiadol ym mhentref hanesyddol Brynaman Uchaf, 25 milltir i’r dwyrain o Gaerfyrddin ar gyrion Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, ac sy’n cynhyrchu amrywiaeth o gigoedd wedi’u halltu a salami brag arobryn.

Maen nhw’n cadw cenfaint o foch Berkshire prin. Maen nhw’n defnyddio’r porc i weithgynhyrchu cigoedd wedi’u halltu a salami brag mewn cyfleuster cynhyrchu modern ar y fferm. Mae hyn yn creu system gynhyrchu o’r fferm i’r fforc y gellir ei holrhain yn llawn… lle mae ansawdd yn allweddol.

Fferm Paternoster

Wedi ei magu gan deulu o ffermwyr, penderfynodd Michelle ddilyn trywydd cwbl wahanol. Ar ôl hyfforddi a gweithio fel cyfreithwraig ysgariad am bymtheg mlynedd, roedd hi’n ysu am ffordd lai strwythuredig o fyw ac, yn dilyn genedigaeth ei phlentyn cyntaf, aeth ati i greu cynllun ymadael.

Mae bwyd a ffermio yn cyd-fyw’n naturiol, ac ar ôl dechrau gydag ychydig o foch mewn cae bach oedd yn perthyn i’w thad, fe dyfodd y busnes yn fuan i gynnwys defaid, gwartheg Ucheldir, a hyd yn oed byfflo’r dŵr.

Caws Teifi

Daeth y cyd-sylfaenwyr, John, Patrice a Paula i Gymru o’i gwlad enedigol, yr Iseldiroedd, yn breuddwydio am sefydlu canolfan i ddysgu ffermio organig a hunangynhaliaeth.

Prynon nhw Fferm Glynhynod a mynd ati i wireddu eu breuddwyd. Yn fuan ar ôl cyrraedd y fferm dechreuodd Patrice, oedd wedi hyfforddi’n wneuthurwr caws yn yr Iseldiroedd, wneud caws gwych o laeth amrwd. Yn seiliedig ar rysáit 500 mlwydd oed o Gouda, yr un caws sy’n cael ei gynhyrchu yno hyd heddiw ac mae wedi ei enwi ar ôl afon Teifi, sy’n llifo drwy’r fferm.

Ar ôl dechrau ym 1982, nhw bellach yw gwneuthurwyr caws artisan hynaf Cymru.

Heddiw, mae’r fferm a’r busnesau teuluol yn cael eu rhedeg gan ddau fab John a Patrice; John-James a Robert, sy’n parhau â gweledigaeth eu rhieni ar gyfer y fferm a Chaws Teifi.

Calon Wen

Mae Calon Wen yn grŵp o 25 o ffermydd teuluol organig ledled Cymru, sy’n credu mewn darparu cynnyrch organig eithriadol sy’n blasu’n wych ac sy’n cael ei gynhyrchu’n gynaliadwy.

Mae eu ffermwyr ymroddedig yn hoffi cadw pethau’n syml, a sicrhau bod eu gwartheg yn derbyn gofal priodol ac yn pori ar borfeydd ffres, meillionog heb eu trin â chwistrellau a chemegion.

Maen nhw’n talu ffermwyr am ansawdd eu llaeth, yn ogystal â faint ohono maen nhw’n ei gynhyrchu, sy’n golygu nad oes pwysau mawr ar ffermwyr i aberthu ansawdd ar allor swmp.

Mae Calon Wen bellach yn frand blaenllaw yng Nghymru, yn cyflenwi llawer o fanwerthwyr annibynnol ledled y wlad. Maen nhw’n ymfalchïo’n fawr yn y llaeth organig mae’r gwartheg yn ei gynhyrchu, a’r gobaith mawr yw y bydd pawb yn cael gwir flas arno.

Cynnyrch Puffin

Cynnyrch Cymreig, wedi eu tyfu yn Sir Benfro a Dyffryn Gwy a’u pacio yn Hwlffordd. Blas y tir, go iawn.

Crëwyd Blas Y Tir gan bobl hyfryd Cynnyrch Puffin. Gyda’i gilydd, maen nhw’n cynhyrchu cynnyrch blasus iawn.

Datblygodd Cynnyrch Puffin o Grŵp Marchnata Tatws gwreiddiol Sir Benfro, cwmni cydweithredol o dyfwyr cynnyrch o safon a ffurfiwyd yn ystod y 1970au. Maen nhw’n dal yn driw i’w gwreiddiau cydweithfaol, mewn cwmni y mae tyfwyr o Sir Benfro yn berchen ar y mwyafrif ohono.

Mae eu hymrwymiad i Gymru yn gryf, ac nid dim ond am ei fod yn lle gwych i fyw. Gyda’u gwreiddiau mor ddwfn yng nghefn gwlad Cymru, maen nhw’n hynod falch o fod yn gweithio’n gynaliadwy gyda ffermwyr a thir fferm lleol, yn cadw harddwch ein tirwedd unigryw ac yn cefnogi cymunedau a bywyd gwyllt yr ardal.

Banc Organics

Yn tyfu ffrwythau a llysiau iach, maethlon i’r safonau moesegol uchaf. Dim plaladdwyr, dim chwynladdwyr – dim ond bwyd da, ffres a chydweithio gyda chynhyrchwyr lleol eraill i greu swyddi da sy’n cyfrannu at y gymuned a’r economi leol.

Pobl sydd wrth wraidd yr hyn maen nhw’n ei wneud. Maen nhw am fod yn ganolbwynt lle gall pobl ymgysylltu, creu atgofion a datblygu cyfeillgarwch, ac maen nhw’n benderfynol o gadw cynefinoedd y rhywogaethau gwych y mae Cymru’n gartref iddyn nhw.

Shrwmpfa Hyphae

Fferm fadarch dymhorol fach yng Ngorllewin Cymru. O Crymych i Glarach (a’r ardaloedd cyfagos), mae’r Shrwmpfa’n tyfu madarch ar gyfer y gymuned leol.

Halen Môr Sir Benfro

Fferm Doves

Yn ffermwyr a melinwyr ers 1978, mae Fferm Doves yn ofalus iawn am y ffordd mae eu grawn yn cael ei dyfu. Maen nhw’n credu mewn tyfu grawn yn araf ac yn dyner ac mae eu dull o greu blawd yn wirioneddol bwysig iddyn nhw – y cynhwysion, y blas, y tarddiad a’r effaith ar ein planed.

Y Felin Ddŵr

Y Felin yw un o felinau dŵr gweithredol olaf Cymru, ac mae’n cynhyrchu blawd wedi ei falu â maen.

Mewn ardal gwbl hyfryd ger Abaty Llandudoch, sy’n dyddio o’r 12fed Ganrif, mae’r pwll melin cyfagos yn gartref i amrywiaeth o adar dŵr y mae croeso i ymwelwyr eu bwydo.

Michael a Jane Hall sy’n berchen ar y felin heddiw, ac fe’i prynon nhw hi ym 1977 o ystâd y ddiweddar Mrs Phoebe Mary James: disgynnydd olaf y Gwynniaid i fyw yn y felin. Ers dechrau 1980, mae Michael a Jane wedi bod yn adfer y felin i’w hen ogoniant. Cafodd pwll y felin ei ail-lenwi am y tro cyntaf ers bron i ddeng mlynedd ar hugain ar ddydd Sadwrn y Pasg, 18 Ebrill, 1981.

Melin Talgarth

Yn nhref farchnad fach Talgarth, mae bwyd da, wedi’i gynhyrchu’n lleol, yn flaenoriaeth fawr. Yng nghanol y dref mae yna felin flawd a becws traddodiadol sy’n cael eu rhedeg gan y gymuned a’i phweru gan ddŵr. Hon yw unig felin ddŵr weithredol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Mae Melin Talgarth yn ganolbwynt ar gyfer cynhyrchu bwyd arobryn gyda phwyslais cryf ar ddefnyddio ffynonellau lleol a chefnogi’r gymuned leol a’r amgylchedd. Maen nhw wedi ennill gwobrau yn y Great Taste Awards am eu blawd, eu bara a’u pecynnau pobi bara – arwydd clir o’i hangerdd dros ansawdd a chreadigrwydd.

Parc Y Derwen

Fferm dyddyn fach sy’n cychwyn arni yn Sir Benfro yw Parc y Dderwen. Maen nhw’n cynhyrchu bwydydd brag sy’n cadw’r perfedd yn hapus a’r meddwl yn iach. Mae eu cynnyrch brag wedi eu creu â llawn, yn llawn daioni, ac yn amrwd, yn brobiotig ac yn flasus!

Madarch Maesyffin

Mae Madarch Maesyffin wedi bod yn tyfu eu madarch Shiitake arobryn yng nghefn gwlad Gorllewin Cymru ers 2003, mewn system a ddatblygwyd yn wreiddiol gan Humungus Fungus. Mae’r broses gyfan wedi’i hardystio’n organig gan Gymdeithas Pridd y DU.

Maen nhw bellach hefyd yn tyfu madarch Mwng y Llew, Reishi a Trametes, i gyd yn organig wrth gwrs.

Cigyddion Dewi Robert

Mae Cigyddion Dewi Roberts yn gwmni teuluol sy’n arbenigo mewn Cig Eidion Cymreig, Cig Oen Morfeydd Heli, a Phorc a Bacwn Buarth Lleol. Maen nhw’n gweithio o ganol Ffair-fach, nepell o dref farchnad liwgar Llandeilo yn Nyffryn Tywi. Maen nhw’n cael eu cig gan gyflenwyr lleol, ffermydd sydd wedi cyflenwi’r busnes ers blynyddoedd maith. Mae’r gadwyn gyflenwi yn uniongyrchol iawn o’r fferm, i’r siop, i chi.

Maen nhw hefyd yn cynhyrchu selsig a byrgyrs cartref, a chigoedd a phasteiod cartref. Maen nhw hefyd yn gwerthu amrywiaeth o gyffeithiau a chawsiau Cymreig. Yn ogystal, maen nhw’n gwerthu amrywiaeth o helgigoedd tymhorol gan gynnwys cig carw lleol.

Cigyddion Rogers a’i Fab

Yn arbenigo mewn cigoedd lleol agorodd Rogers a’i Fab yn 2012, ac fe aethon nhw ati i ôl-ffitio siambr halltu lle gallan nhw sychu eu cig eidion am gyfnod hirach, gan wella ei flas a’i dynerwch yn fawr.

Daw eu cig oen o forfeydd heli penrhyn Gŵyr ac mae’n adnabyddus iawn am ei ansawdd gwych.

Noacres

Nod Noacres yw bod yn ffres, yn lleol ac yn gynaliadwy ym mhopeth maen nhw’n ei wneud. Maen nhw wedi trawsnewid hen gynwysyddion llongau yn fferm. Er bod yn rhaid iddyn nhw ddefnyddio trydan, ychydig iawn mae ei system yn ei ddefnyddio, ac maen nhw’n defnyddio cyn lleied â phosibl o ddŵr hefyd. Maen nhw’n compostio eu pridd eu hunain, fel nad oes unrhyw wastraff, ac mae modd ailgylchu neu gompostio’u holl becynnau.

Wedi’u lleoli mewn tref fechan yn Sir Gâr, maen nhw’n cyflenwi bwytai a marchnadoedd ffermwyr ledled Gorllewin Cymru.